سکوت تنها صدای خداست
تصمیم بگیریم استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر،در بازی زندگی اگر عوض نشویم،تعویض میشویم 
لینک دوستان

نان

هر از چندگاهی از کارتان دست بکشید، و اندکی بیاسایید، چراکه وقتی به سر کار خویش باز می گردید، ارزیابیتان مطمئن تر خواهد بود، کار مداوم و پی در پی سبب می شود که نیروی سنجش و ارزیابی را از دست بدهید.

گاهی از کسب و کارتان فاصله بگیرید، تا سنگینی کار کمتر نمود کند، و با نیم نگاهی، حجم بیشتری از آن به منصه عمل درآید، و کمبود هماهنگی و تناسب آسانتر دیده شود.

(لئوناردو داوینچی)

(1519 – 1452)

لئوناردو داوینچی، نقاش، مجسمه ساز، معمار، موسیقی دان، مهندس، ریاضیدان و دانشمند ایتالیایی، یکی 

از بزرگترین نوابع بشریت به شمار می آید.


غم را دیدم که پیاله ای پر از غصه سر می کشید، صدایش کردم و گفتم: "شیرین است، این طور نیستبا ترشرویی پاسخ داد: "تو با این دخالت، کسب و کارم را از رونق انداختی؛ چگونه می توان از این پس اندوه را به تو بفروشم، در حالی که می دانی غم موهبت است نه مصیبت."

جلال الدین رومی

جلال الدین رومی شاعر و عارف پاک نهاد پارسی درباره عشق ناب، قلم فرسایی می کندعشقی که فراسوی منیت و خودپرستی و تنها در پرتو روحیه الهی که آرزومند اتحاد و اتفاق با خداست قابل حصول است.

 

اصلی در روانشناسی می گوید که اگر تصویری از خواسته خود را در ذهن ترسیم کنید و آن تصویر را به اندازه کافی در آنجا نگه دارید، دیری نمی پاید که خواسته شما به طور دقیق متجلی می شود.

ویلیام جیمز

(1910 – 1842)

ویلیام جیمز فیلسوف، روانشناس و معلم آمریکایی در زمینه های خداشناسی، روانشناسی، اخلاق و متافیزیک نویسنده توانایی بود.


وقتی کار می کنید به نی لبکی می مانید که از میان قلب زمزمه های زمان به موسیقی تبدیل می شودعشق به زندگی از طریق کار، به معنای دوستی و صمیمیت با درونی ترین راز حیات استکار عشقی مریی و ملموس استاز این رو مادام که کاری با شور و اشتیاق در نیامیزد پوچ و میان تهی خواهد بود.

خلیل جبران

(1931 – 1883)

خلیل جبران صوفی، شاعر، نمایش نامه نویس و هنرمند لبنانی استاو از سال 1910 در آمریکا زندگی کرد.

به مجرد این که انگشت تو حرکت کرد و چیزی نوشت و به نوشتن ادامه داد، نه زٌهد و تقوا و نه فهم و زیرکی تو می تواند نیم خط آن را باطل کند، و نه اشکهای تو می تواند کلمه ای از آن را بشوید و محو کند.

عمر خیام

(1122 – 1048)

عمر خیام مدرس و منجم ایرانی است که اشعارش نمایانگر افکار او در زمینه الوهیت، خیر و شر، روح، ماده و سرنوشت است.


چه می شد اگر می خوابیدی و در عالم رویا به بهشت می رفتی و یک گل زیبا و عجیب را می کندی و وقتی بیدار می شدی، آن گل را در دست خود می یافتی؟

ساموئل تایلر کالریج

(1834 – 1772)

ساموئل تایلر کالریج شاعر و مقاله نویس انگلیسی، برجسته ترین نقاد دوران خود و سخنگوی طبقه روشنفکر نهضت رمانتیک انگلیس به شمار می آید.

سکوت را بیاموز

بگذار، ذهن آرام تو

گوش کند و بیاموزد.

فیثاغورث

(580 – 500 قبل از میلاد)

فیثاغورث، ریاضیدان و فیلسوف یونانی که به ریاضیات خصوصاً در رابطه با وزن، اندازه و تئوری موسیقی علاقمند بود.

 

 

تمام گرفتاری های انسان ناشی از آن است که قادر نیست تنها در اتاقی بنشیند، آرام گیرد و سکوت اختیار کند.

پاسکال

(1662 – 1623)

پاسکال دانشمند، فیلسوف، ریاضیدان و نویسنده فرانسوی که مقاله های او در رشته هیدرولیک و هندسه محض بسیار مفید و موثر واقع شد.

آنچه را که شنیده ای؛ خواه عقاید قدیمی و منسوخ گذشته که سینه به سینه و نسل به نسل؛ به تو رسیده،

و یا چیزهایی که بارها از آن سخن به میان آمده؛

و یا سخنان مکتوب حکیمان و فرزانگان گذشته؛

و یا حدس و گمان؛

و یا سخنان بزرگترها و استادان؛

تنها زمانی باور کن و بپذیر که پس از مشاهده و موشکافی، از انطباق آن با عقل و استدلال یقین حاصل کنی و بدانی که به سود و منفعت همگان تمام خواهد بود.

بودا

(563 – 483 پیش از میلاد)

بودا بنیانگذار دین بودا، یکی از ادیان عمده جهان استاو با عنوان شاهزاده سیدهارتاگوآتاما در شمال شرق هندوستان، نزدیک مرز نپال دیده به جهان گشود و پس از دیدن غم و اندوه، بیماری و مرگ و درک این نکته که حتی ثروتمندترین و نیرومندترین انسانها از آنها مصون و در امان نیستند، در بیست و نه سالگی زندگی اشرافی خود را رها کرد و به جستجوی یافتن حقایق برتر شتافت.

رهبران راستین

به سختی توسط پیروانشان شناخته می شوند؛

بعد از آنها، رهبرانی هستند که مردم آنان را می شناسند و تحسین می کنند.

بعد از آنها، رهبرانی هستند که مردم از آنان می ترسند؛

در مرتبه آخر رهبرانی که مردم از آنان نفرت دارند؛

اعتماد نکردن

به معنای اعتماد نستاندن است

وقتی کاری بدون قیل و قال،

و یا تکبر و تفاخر انجام می شود،

مردم عادی می گویند،

"اوه، ما این کار را کردیم."

لائوتزو

(قرن ششم قبل از میلاد)

لائوتزو، فیلسوف چینی و مؤلف تئوتچینگ به معنای راه یا طریقت استاین نوشته پایه و اساس رسوم و اعمال تائوئیزم می باشد.

عدم استفاده از خشونت به سادگی در قلب فرد ستمگر تغییری پدید نمی آوردنخست روح و قلب فردی را که به آن متعهد است متأثر می کند و عزت نفس وی را افزایش می دهد، منابع قدرت و جسارتش را که از آن بی خبر بود برمی انگیزد؛ و نهایتاً به فرد مخالف می رسد و وجدان او را منقلب می کند؛ چندان که آشتی و صلح و صفا متحقق می شود و به فعلیت درمی آید.

مارتین لوترکینگ

(1968 – 1929)

دکتر مارتین لوترکینگ کشیش و پیکارگری که بدون توسل به زور و خشونت از حقوق مدنی مردم به ویژه سیاهپوستان دفاع کرداو در سال 1968 مورد سوء قصد قرار گرفت و از پای درآمد.

اگر بخندی، دنیا با تو می خندد،

و اگر گریه کنی، تنها گریه خواهی کرد.

زیرا زمین پیرو اندوهگین باید شادمانی را امانت بگیرد،

در حالی که به قدر کافی درگیر مشکلات خویش است.

آواز بخوان، تپه ها به تو پاسخ خواهند داد.

آه بکش، در هوا محو خواهد شد.

انعکاس ها، به صدای شادی محدود می شود،

اما از صدای دغدغه ها پس نشینی می کند.

شادی کن، مردم به سوی تو جذب می شوند،

اندوهگین باش، برمی گردند و می روند.

آنان شادی کامل و تمام عیار تو را می طلبند،

اما به غم و اندوه تو نیاز ندارند.

خوشحال باش، دوستان زیادی گرد می آوری.

غمگین باش، همه را از دست خواهی داد.

کسی نیست که جام شراب تو را رد کند.

اما صفرای زندگی را باید تنها نوش جان کنی.

سور بده، سالن هایت مملو از جمعیت می شوند،

امساک کن، جهان بی تفاوت از کنارت خواهد گذشت.

موفق باش و ایثار کن، تا در پناه آن زندگی کنی،

هیچ کس نمی تواند در واپسین دم حیات یاری ات کند.

برای اعیان و اشراف که در صف طولانی ایستاده اند، به اندازه کافی در سالن های شادمانی جا هست.

اما باید یکی یکی از میان راهروهای باریک درد و رنج گذر کنیم.

الاویلر ویلکاکس

(1919 – 1850)

در صدد انجام هرچه سریع تر کارها نباشید؛

به مزایا و امتیازهای خرد و حقیر فکر نکنید؛

تمایل برای انجام سریع کارها از تحقق کامل و جامع آنها جلوگیری می کند.

نگریستن به منافع اندک مانع به فعلیت درآمدن کارهای بزرگ می شود.

کنفوسیوس

(571 – 479 پیش از میلاد)

افسوس برای آن دختر، افسوس برای آن قاضی

یکی خانه دار زحمتکش، و آن دیگری ثروتمندی غمگین،

خدا به هردوی آنان رحم کند و خدا ما را نیز مشمول لطف و رحمتش قرار دهد.

که بیهوده خواب های دوران شباب و جوانی را در ذهنمان زنده می کنیمغم انگیزترین کلمه هایی که تاکنون از زبان و یا قلمی جاری شده این است: "ای کاش چنین بود!"

بسیار خوببرای همه ما، امید، دور از چشمان فیزیکی مان، در گوری عمیق مدفون است،

و چه بسا روزی فرشتگان سنگ مزارش را بردارند.

جان گرین لیف ویتیر

(1892 – 1807)

جان گرین لیف ویتیر شاعر مشهور نیوانگلندی که پیر و مذهب کوئیکر بود، زندگیش را وقف مسائل و تحولات اجتماعی کرداو پس از خاتمه جنگهای داخلی، اشعارش را با تاکید بر مذهب، طبیعت و زندگی در نیوانگلند سرود.

صرف عمر در جهت مقصودی که آن را عالی و متعالی می دانید به شادی و سرور راستین منجر می شود، به جای این که ناله وفغان سر دهید و کاسه و کوزه بی تحرکی و نابسامانی خود را بر سر دنیای فانی بشکنید، به نیروهای طبیعت بپیوندید.

جرج برناردشاو

(1892 – 1807)

جرج برناردشاو، نمایش نامه نویس، منتقد و اصلاح طلب ایرلندی از طریق نمایشنامه ها و مقاله هایش نقطه نظرهای خود را مطرح کردبعضی از نظریات او سیاسی، برخی اقتصادی اجتماعی و پاره ای هم درباره مکتب جدید تکامل خلاق، مخالفت با تشریح جانوران زنده و گیاهخواری بود.

شش خطای انسان

خطای شماره 1: منافع انسان با پایمال کردن حقوق دیگران حاصل می شود.

خطای شماره 2: نگرانی از بابت اموری که قابل اصلاح و یا تغییر نیست.

خطای شماره 3: اصرار بر ناممکن دانستن کاری که آن را از حیطه توانایی خود خارج می کنیم.

خطای شماره 4: اجتناب از بی توجهی به چیزهای جزئی و بی اهمیت.

خطای شماره 5: سستی در زمینه پرورش ذهن و عادت نکردن به مطالعه و خواندن.

خطای شماره 6: تلاش به وادار کردن دیگران برای پیروی از باورها و شیوه زندگی ما.

مارکوس تولیوس سیسرو

(43 تا 106 پیش از میلاد)

سیسرو سیاستمدار و ادیب بزرگترین ناطق و فیلسوف رم بود، آخرین سالهای جمهوری رم اغلب عصر سیسرو نامیده می شود.

*************************************************************

خدایا، مرا وسیله ای نیرومند برای بسط و توسعه صلح و آرامش قرار دهخدایا یاریم کن تا:

در دل های سرشار از کینه و خصومت بذر عشق و محبت بیفشانم.

در دل های افراد ستمدیده، عفو و بخشش.

در دل های آکنده از تردید، ایمان.

در دل های سرشار از ناامیدی، امید.

در دل های مملو از ظلمت، روشنایی.

در دل های سرشار از غم و اندوه، شادمانی.

اوه، خدای من کمکم کن تا:

همان گونه که به فکر تسلی غم و درد خود هستم، در راه تسکین اندوه دیگران بکوشم؛

به همان اندازه که در اندیشه تفهیم نقطه نظرهایم هستم، به فهمیدن سخنان دیگران توجه کنم.

چراکه آنچه دریافت می کنیم، ناشی از ایثار است؛

با عفو و بخشش، مشمول عفو و بخشش می گردیم؛

با مرگ حیات نفسانی، در حیات ابدی متولد می شویم.

فرانیسیس مقدس

(1226 – 1182)

فرانسیس مقدس که یک ایتالیایی بود شاخه فرانسیسکان راهبان را پایه گذاری کرداو مذهب را در چارچوب سرور و شادمانی و عشق به طبیعت مشاهده کرد و تمام موجودات زنده را خواهران و برادران خود خواند.

چرا وقتی در رم هستم

بازگشت به میهن ام را انتظار می کشم،

اما وقتی در سرزمین بومی خود به سر می برم

روح من شیفته و شیدای حضور در ایتالیاست؟

و چرا، عشق من، سرورم، وقتی با تو هستم،

به شدت خسته و بی حوصله ام،

اما وقتی برمی خیزی و ترکم می کنی،

برای دیدار مجدد تو، با تمام وجود فریاد می کشم.

دوروتی پارکر

(1967 – 1893)

دوروتی پارکر، نویسنده آمریکایی داستان های کوتاه، نثر و نقد، به خاطر طبع طعنه آمیز و تند و تیزش شهرت یافت.

مادام که همانند کودکان پاک و بی آلایش نشوید، در بهشت پذیرفته نخواهید شد.

عیسی مسیح

(از سال پیش از میلاد تا سال 30 میلادی)

عیسی مسیح یکی از چهره های بزرگ مذهبی جهان است که مسیحیان بر طبق روایات پیامبران عهد عتیق او را مسیح موعود نامیده اند.

امروز را با پرسه زدن تلف می کنید؛ تا این که فردا دوباره این کار را از سر می گیرید و روز بعد سستی بیشتر.

هر تردید و دودلی یک تأخیر به دنبال دارد.

و روزها با تأسف از روزهای از دست رفته تلف می شود.

آیا شما فردی قاطع و جدی هستید؟ اگر چنین است همین لحظه ها را دریابید.

جسارت مولد و آفریننده نبوغ، قدرت و اعجاز است.

تنها کافی است برخیزید و وارد میدان کارزار زندگی شوید، تا کار کامل شود و به پایان برسد.

یوهاو ولفگانگ گوته

گوته، شاعر، نمایشنامه نویس، رمان نویس آلمانی که به جای شخصیت پردازی ایده آلیستی و نیاز انسان برای ایمان به خودش، عشق و علاقه اش را در جهت بسط و توسعه طبیعی و به هم پیوسته اشیاء جستجو کرد.

من نیروی نهفته در تخم هندوانه را یافته امتخم هندوانه می تواند بیش از دویست هزار برابر وزن خود را از زمین به درون بکشدچگونه یک تخم هندوانه می تواند این مواد را جذب کند و از آنها رنگ بسازد و سطح خارجی اش را مستقل از هرگونه تقلید هنری آرایش کند و سپس در درون خویش پوسته سفیدی بسازد و دوباره در میان آن قلبی قرمز شکل دهد و در درون آن تخم های سیاه بیفکند که هریک از آنها به نوبه خود توانایی کشش دویست هزار برابر وزن خود را به درون دارد؟ اگر این راز را برای من برملا کنید، می توانید از من تقاضا کنید، تا من نیز راز خود را با شما درمیان گذارم.

ویلیام جنینگز براین

(1925 – 1860)

ویلیام جنینگز یکی از رهبران سیاسی آمریکا و سخنرانی مشهور بود.

عفو و گذشت زورکی نیست؛ عفو همانند قطره های لطیف باران بهشت می باردگذشت خیر و برکتی است دوجانبه که هم اعطاکننده و هم دریافت کننده را بهره مند می کندگذشت نیرومندترین مولد نیروی جهان است.شاه تاجداری است که از تاج و تختش برتر استتازیانه شاهانه که نشانه قدرت زودگذر اوست به شکوه و هیبت شاهی مرتبط است و در آن ترس و وحشت از پاشاهان قرار دارددر حالی که عفو و گذشت از این چرخش تازیانه برتر استگذشت در قلب شاهان بر تخت می نشیند و به خدا مرتبط می شودهنگامی که گذشت را چاشنی عدل و انصاف کنید، قدرت دنیوی و زمینی هم نیروی الهی را آشکار می کند.

ویلیام شکسپیر

(1616 – 1564)

ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه نویس دوره الیزابت و دموکرات های افراطی، ستون قایم ادبیات انگلیس به شمار می آید.

هیچ کس چون یک جزیره تنها و منزوی نیستهر انسان جزئی از یک قاره است، بخشی از پیکره اصلی؛ اگر دریا کلوخی را بشوید و ببرد؛ از خاک اروپا کاسته می شود؛ پنداری که از یک دماغه مرتفع و یا ملک اربابی دوستان تو چیزی کم شده استمرگ هر انسان از وجود من می کاهدزیرا در طرح طبیعت هرچیزی با چیزهای دیگر همبسته و متصل استپس هیچگاه گوش به زنگ نباش که زنگ ها برای چه کسی به صدا در می آید؛ این زنگ برای تو به صدا درمی آید.

جان دون

(1631 – 1572)

جان دون شاعر انگلیسی، اولین و یکی از دقیق ترین شعرای عرصه متافیزیک است.

دیوانه کمتر از تو و من نوازنده نیستتنها، سازی که می زند از کوک بیرون است.

ما زنده از آنیم که زیبایی جوییم، مابقی همه انتظار، بی آنکه خود دانیم.

بزرگی انسان نه به یافته هایش که به جستن هایش است.

به خطاست که عشق از همراهی طولانی و همدلی دیرنده فروکاهدعشق زاده قرابت دلهاست و گر به آنی بر نیاید از پس سالیان نزاید.

استدلال و استدراک چون تن و جانند، جان بی تن، باد فناست، و تن بی جان، نقش بی معناست.

بدترین خطا، خرده گرایی بر خطای دیگران است.

زندگی یک سفر است و تو آن مسافری باش که در هر گامش ترنم خوشی لحظه ها جاریست.

(خلیل جبران)

 

بدون شک ما همانی می شویم که در ذهن خود تصور می کنیم.

(کلودام برسیتول)

نگرشت را اصلاح کن عملکردت اصلاح می شود.

(نورمن ونسان پیل)

فقط سستی اراده ماست که سبب ضعف ما می شود وگرنه انسان همیشه برای اجرای چیزی که به شدت آرزو می کند قدرت کافی را دارد.

(سقراط)

وقتی زندگی چیز زیادی به ما نمی دهد دلیل آن است که ما هم چیز زیادی از او نخواسته ایم.

(مارسل پرو)

راز خوشبختی این است که همه شگفتی های جهان را بنگری و هرگز رسالت و هدف خود را از یاد نبری

امروز جایی گنجی منتظر شماست، شاید لبخندی گذرا شاید یک پیروزی عظیم، زندگی از معجزات کوچک و بزرگ ساخته شده است.

(پائولوکوئیلو)

در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت شکل می گیرد.

(آنتونی رابینز)

هر چقدر مانع بزرگتر باشد، شکوه فائق آمدن به آن بزرگتر است.

(مویر)

اهداف خود را باید بر روی واقعیت بنا سازیم.

امرسون

 

 

دیوانه کمتر از تو و من نوازنده نیستتنها، سازی که می زند از کوک بیرون است.

ما زنده از آنیم که زیبایی جوییم، مابقی همه انتظار، بی آنکه خود دانیم.

بزرگی انسان نه به یافته هایش که به جستن هایش است.

به خطاست که عشق از همراهی طولانی و همدلی دیرنده فروکاهدعشق زاده قرابت دلهاست و گر به آنی بر نیاید از پس سالیان نزاید.

استدلال و استدراک چون تن و جانند، جان بی تن، باد فناست، و تن بی جان، نقش بی معناست.

بدترین خطا، خرده گرایی بر خطای دیگران است.

زندگی یک سفر است و تو آن مسافری باش که در هر گامش ترنم خوشی لحظه ها جاریست.

(خلیل جبران)

بدون شک ما همانی می شویم که در ذهن خود تصور می کنیم.

(کلودام برسیتول)

نگرشت را اصلاح کن عملکردت اصلاح می شود.

(نورمن ونسان پیل)

فقط سستی اراده ماست که سبب ضعف ما می شود وگرنه انسان همیشه برای اجرای چیزی که به شدت آرزو می کند قدرت کافی را دارد.

(سقراط)

وقتی زندگی چیز زیادی به ما نمی دهد دلیل آن است که ما هم چیز زیادی از او نخواسته ایم.

(مارسل پرو)

راز خوشبختی این است که همه شگفتی های جهان را بنگری و هرگز رسالت و هدف خود را از یاد نبری

امروز جایی گنجی منتظر شماست، شاید لبخندی گذرا شاید یک پیروزی عظیم، زندگی از معجزات کوچک و بزرگ ساخته شده است.

(پائولوکوئیلو)

در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت شکل می گیرد.

(آنتونی رابینز)

هر چقدر مانع بزرگتر باشد، شکوه فائق آمدن به آن بزرگتر است.

(مویر)

اهداف خود را باید بر روی واقعیت بنا سازیم.

(امرسون)

 

 

 

 

 

 

 

در زندگی دو هدف وجود دارد نخست بدست آوردن آنچه دوست داریم، دوم استفاده بردن از آناما فقط بعضی به هدف دوم می رسند.

(ال پی اسمیت)

کسی که هدف ندارد مثل کشتی ای است که سکان ندارد و در دریا سرگردان است.

(الین لدی)

لحظات عمر سرشار از امید و انرژی است اگر بدانیم چه می خواهیم حتماً به آن خواهیم رسید.

(شاکتی گارین)

هیچ چیز به اندازه نقشه ای که زمان اجرایش فرا رسیده قدرتمند نیست.

(ویکتور هوگو)

وقتی هدفی بزرگ در سر داریم، افکارمان حصارها را می شکنندنبوغ و قدرت تخیل ما بیدار می شود و به هدف نزدیک می شویم.

(پاتا نجایی)

یا خودتان به زندگی خود خط بدهید، یا دیگران خط خواهند داد.

(آنتونی رابینز)

به جای اینکه نسخه دوم دیگری باشید، همیشه نسخه اول خودتان باشید.

(جودی کارتر)

آن اثر هنری که من نیافرینم هرگز کس دیگری نخواهد آفرید.

(سایمون دل)

به مجرد این که به خودتان اعتماد کنید، شیوه زیستن را خوهید آموخت.

(گوته)

انسان سه راه دارد:

راه اول اندیشیدن، این بهترین راه است.

راه دوم تقلید است، این آسان ترین راه است.

راه سوم تجربه است، این تلخ ترین راه است.

(کنفسیون)

هزاران راه به خوشبختی منتهی می شود اگر یکی از آنها مسدود شود راه دیگری باز است.

(یورسن)

از زندگی خرسند باشید، چراکه به شما فرصت دوست داشتن، کار کردن، بازی کردن و خیره شدن به ستارگان را می دهد.

(هنری وان دایک)

می شود کوله بار تجربه گذشته را پشتوانه خود کرد و آینده را طراحی نمود، اما در حال شادمانه زیست.

شادی کالایی نیست که در احتکار زیاد شود، نیز چیزی نیست که با بخشیدن بکاهدبرعکس تنها با پراکندن شادی است که می توانیم سهم خود را بیافزاییم.

(نادر ابراهیمی)

زندگی مثل دوچرخه است از روی آن نمی افتی مگر رکاب زدن را متوقف کنی.

(کلود پیر)

دلیل اینکه نمی خندید آن نیست که پیر شده اید، پیر می شوید چون نمی خندید.

(لویینزهی)

تا وقتی حسرت خوشبختی دیگران می خوریم خوشبختی خود را درک نخواهیم کرد.

(افلاطون)

نگرانی ما هرگز از غصه فردا نمی کاهد بلکه شادی امروز را از بین می برد

(لئو بوسکالیا)

 

 

***************************************************************

 

 

راه نفوذ در دیگران، دانستن آرزوهایشان است.

(ویل کارنگی)

 

چنان باش که به هرکس بتوانی بگویی مثل من رفتار کن.

(کانت)

 

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران.

زندگی آنچه زیسته ایم نیست بلکه آن چیزی است که به یاد می آوریم.

(گابریل مارکز)

 

این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند.

(وین دایر)

 

نیکوست که ثروتمند باشی و پرتوان اما نیکوتر است که دوستت بدارند.

(اورپیدس)

 

اگر کسی را دوست داری بگوزیرا قلبها با کلماتی که ناگفته می مانند می شکنند.

(جرج آلن)

 

اگر مثل گاو باشی می دوشنتاگر مثل خر قوی باشی بارت می کنند، اگر مثل اسب دونده باشی سوارت می شوند فقط از فهمیدن تو می ترسند.

(شریعتی)

 

چه غصه هایی به خاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم.

(میکل آنژ)

 

خشم و غضب نشانه ناتوانی است.

(روسو)

طوری نیست آدم بخاطر کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد اما این فاجعه است که به خاطر غرورش کسی را که دوست دارد از دست بدهد.

یا به اندازه آرزوهایتان تلاش کنید یا به اندازه تلاشتان آروز کنید.

(شکسپیر)

 

ما برای یادگیری به دنیا آمده ایم و جهان معلم ماستوقتی در درسی مردود می شویم دوباره ثبت نام کنیم ... و دوبارهشرط ورود به کلاس بعدی یادگیری درس فعلی است (و درسهای دنیا بی پایانند!)

به هرچه بیندیشید وسعتش می دهید پس به آنچه دلخواه شماست بیندیشید.

ماموریت شما در زندگی "بی مشکل زیستننیست "با انگیزه زیستناست.

(اندرو متیوس)

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: سخن بزرگان 1
[ پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ ] [ 15:2 ] [ یگانه ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دوست تنهایی های من سکوت

yeganehhamzeh@yahoo.com

این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند(وین دایر)
------------------------------------------
فکر خود را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند
انسان خرد مند فرمانروای ذهن خویش است.
×××××××××××××××××


من عاشق:وین دایر,ویکتورفرآنکل

دکترشریعتی,چارلی چاپلین

و استاد شجریان

هستم.
××××××××××××××××××
فرانکل روانشناس اتریشی می گوید : این رنج و درد نیست که باعث ناراحتی و اندوه ما می شود بلکه فقدان معنا در زندگی باعث ناراحتی ماست او می گوید ، بشر برای یافتن معنا درزندگی یا باید خلاقیت و نو آوری و سازنده گی کند و یا باید در زیبائی های طبیعت غوطه ور شود یعنی به عالم هنر پناه ببرد و اگر به خاطر محرومیت نمی تواند هیچ یک از این دو کار را انجام بدهد می تواند مانند زندانیان با پذیرفتن درد و رنج به زندگی خود معنا بدهد .

------------------------------
ویکتور فرانکل کسی بود که در اردوگاه آلمانیها بود او جمله معروفی دارد :

میلیونها نفر در این اردوگاه جان باختند اما در میان آنها که ماندند ویکتور رشته مشترکی مشترکی یافت که برای بقایشان ضروری بود . تمام کسانی که زنده ماندند کار مهمی داشتند که باید در آینده انجام می دادند.
----------------------------------------------------
نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو، بلکه هر انسان معلم توست.
-------------------------------------
سه چیز در زندگی پایدار نیستند: رویاها; موفقیت ها; شانس.

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند:زمان; گفتار; موقعیت.

سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند :الکل; غرور; عصبانیت.

سه چیز انسانها را می سازند: کار سخت; صمیمیت; تعهد.

سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند: عشق; اعتماد به نفس; دوستان.

سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند :آرامش; امید و صداقت.
××××××××××××××××


تير زماني به جلو پرتاب ميشود كه كمان را بطرف عقب بكشي

گلوله زماني به جلو شليك ميشود كه ماشه را به عقب فشار دهي
انسانها نيز پس از مواجه شدن با ناملايمات در مسير زندگي به خوشبختي ميرسند
پس، از روبرو شدن با مشكلات بيم نداشته باش
چون انها ترا به طرف جلو هل ميدهند
اگر چيزي را ميخواهي كه تا بحال نداشته ای
كاري را انجام بده كه تابحال انجام نداده ای!


در ازاي هر چيزي كه از دست داده اي ، چيز ديگري را بدست اورده اي
و براي هر موهبتي كه بدست بياوري ، چيزي را از دست ميدهيهمه چيز بستگي به نحوه نگرش تو بزندگي دارد ، ميتواني حسرت بخوري يا خوشحال و سپاسگزار باشي


زندگي با مرگ از بين نمي رود
بلكه با گذراندن هر دقيقه و هر روز با بي تفاوتي به هدر ميرود.خوشبخترين افراد الزاما داراي بهترين چيزها نيستند.
انها فقط از هر چيزي در مسير زندگيشان، بهترين استفاده را ميكنند.


اگر شخصي يكبار به تو خيانت كند ، او مقصر است
اگر دو بار به تو خيانت كند ، تقصيرخودت است
××××××××××××××××××××××از کفم رها شد قرار دل

نیست به دست من اختیار دل

دل به هر کجا رفت و برنگشت

دیده شد سپید ز انتظار دل

خون دل بریخت از دو چشم من

خوش دلم از این انتحار دل

بعد از این ضرر ابلهم اگر

خم کنم کمر زیر بار دل

××××××××××××××××××××××در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
کس جای در این خانه ویرانه ندارد
دل را به کف هر که دهم باز پس آرد
کس تاب نگهداری دیوانه ندارد
در بزم جهان جز دل حسرت کش مانیست
آن شمع که میسوزد و پروانه نداردامکانات وب